Twój koszyk
 • Twój koszyk zakupów jest pusty!

Logo - Zoo King
Menu
 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Informacje ogólne

 5. Zakładanie konta w Sklepie

 6. Zasady składania Zamówienia

 7. Oferowane sposoby dostawy oraz płatności

 8. Wykonanie umowy sprzedaży

 9. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 10. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 11. Tryb postępowania reklamacyjnego i Zwrot

 12. Własność intelektualna

 13. Postanowienia końcowe


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona zooking.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez reprezentowaną przez Tomasza Brzostka Stronę zooking.eu w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej.

 3. Zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony zooking.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 1. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie zooking.eu umożliwiający Klientowi bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą.

 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

 3. SPRZEDAWCA – Tomasz Brzostek, ul. Chłodna 48/18, 00-872 Warszawa, adres do doręczeń: ZooKing ul. Chłodna 48/18, 00-872 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@zooking.eu. Strona działa w ramach nierejstrowanej działalności gospodarczej.

 4. KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 5. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 6. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. SKLEP- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym info@zooking.eu

 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony.

 9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. KONTO - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 11. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 12. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 13. KOSZYK - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 14. PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 15. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

 16. NEWSLETTER - Umowa Zawarta Na Odległość pozwalająca Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy.


 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

  2. korzystanie z Newslettera.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.


 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami rozdziału V Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

        4. Klient automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Klienta.


 1. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wymaganych danych.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej info@zooking.eu

 


 1. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).

 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

 5. Ważne! Pamiętaj o podaniu NIP, w przypadku chęci otrzymania faktury.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury z numerem NIP nabywcy na podstawie paragonu jest możliwe tylko dla paragonów zawierających prawidłowy numer NIP nabywcy, tj. numer za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Podstawa prawna: art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

 1. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem rozdziału VII pkt 3.


 1. OFEROWANE SPOSOBY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

  a. do paczkomatu - 13,00 zł,

  b. przesyłka kurierska pod wskazany adres - 16,00 zł

  c. przesyłka kurierska pobraniowa - 21,00 zł.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatności elektroniczne.

  2. Płatność kartą płatniczą.

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.


 1. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego rozdziału), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Klienta.

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

  1. komputer z dostępem do internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności i intelektualnej osób trzecich.

 2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 


 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

 3. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zooking.eu

 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Umową sprzedaży objęte są produkty nowe.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient na prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 4. Reklamację należy zgłosić przy wykorzystaniu elektronicznego Formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli tego nie zrobi uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w jednej z zakładek Strony - Kontakt.

 8. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.


  ZWROT

  1. Klient ma 14 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny w stanie jakim otrzymał zamówiony towar.

  2. Koszt odesłania towaru pokrywa Klient.

  3. Zwrot kosztów zakupionego towaru będzie zwracany Klientowi do 14 dni po otrzymaniu zwrotu zakupionego towaru, na numer konta bankowego podanego przez Klienta.

  4. W przypadku wymiany towaru koszt przesyłki pokrywa Klient.

  5. Koszt ponownego wysłania towaru ponosi Sprzedawca. 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem zooking.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością zooking.eu Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony zooking.eu, bez zgody Sprzedawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony zooking.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.